Valberedningens förslag inför bolagsstämma 2020

Valberedningen i Implementa Sol AB har inkommit med förslag inför bolagsstämma 27 mars 2020:

Förslag avseende val av styrelseledamöter, styrelseordförande, revisorer samt arvoden till styrelsen och revisorerna

Antalet styrelseledamöter skall vara fyra, utan suppleanter

Styrelsens arvode till och med utgång av bolagsstämman avseende år 2020 föreslås utgå med totalt 30 000 kronor att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 10 000 kronor och övriga ledamöter - som inte är anställda i Implementa Sol AB - skall erhålla 10 000 kronor. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kronor per timme om ledamoten fakturerar Bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen ska utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning ska utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt uppdraget.

Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa bolagsstämma omval av styrelseledamöterna Arne Jakobsson, Margareta Krook, Gert Thell och Helene Vester för perioden till och med utgången av årsstämman 2021.

Arne Jakobsson föreslås till styrelseordförande.

Val av revisor är inte aktuellt vid denna stämma.

 

Förslag till beslut om valberedningen

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar enligt följande:

Styrelsens ordförande skall årligen under fjärde kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av 3 ledamöter utsedda av bolagets två största ägare eller ägargrupperingar per den 30 september samt den störste aktieägare eller ägargruppering som är oberoende av ovan nämnda ägare/ägargrupperingar. Om någon av dessa aktieägare eller ägargrupperingar skulle välja att avstå från rätten att utse en ledamot - eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört - skall rätten övergå till den aktieägare som efter dessa aktieägare har det största aktieinnehavet.

Valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter med undantag av styrelsens ordförande, som kan vara ledamot i valberedningen dock inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen, men både styrelseordförande och VD föreslås adjungeras in till valberedningens möte för att informera om styrelsearbetet och företaget.

Sammansättningen av valberedningen skall meddelas så att den utan onödigt dröjsmål kan offentliggöras av bolaget. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande och utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Som underlag för sitt arbete har valberedningen vid framtagandet av styrelsens storlek och sammansättning tagit hänsyn till de riktlinjer som anges i § 4 Svensk Kod för Bolagsstyrning.

 

Styrelsen

2020-03-26 09:32
Totalsumma:
    Till kassan