Publicering av handlingar inför extra bolagsstämma

Aktieägarna i Implementa Hebe AB (publ), org. nr. 556581-9272, har kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 26 september 2017.

 

Implementa Hebe AB (publ) meddelar härmed att handlingar inför extra bolagsstämman ovan nu finns tillgängliga på bolagets hemsida www.implementa.se, vänligen se nedan, samt kan även laddas ner via Implementa Hebe ABs portal i Cision News.

 

Styrelsen

Bil 1. Kallelse till extra bolagsstämma

Bil 2. Årsredovisning 2016

Bil 3. Revisionsberättelse 2016

Bil 4. Styrelsens redogörelse enligt ABL 2005:551, 13 kap 6§

Bil 5. Revisorsyttrande enligt ABL 2005:551, 13 kap 6§

 

2017-09-05 10:17
Totalsumma:
    Till kassan