Publicering av handlingar inför extra bolagsstämma 2020-03-06

Aktieägarna i Implementa Sol AB (publ), org. nr. 556581-9272, har kallats till extra bolagsstämma fredagen den 6 mars 2020.

Implementa Sol AB (publ) meddelar härmed att handlingar inför extra bolagsstämman ovan nu finns tillgängliga på bolagets hemsida www.implementa.se, vänligen se nedan, samt kan även laddas ner via Implementa Sol ABs portal i Cision News.

Styrelsen föreslår att punkt 7 i kallelsen - Kompletterande beslut rörande optionsprogram för nyckelpersoner i Bolaget - stryks ur förslaget till dagordning och istället behandlas på kommande ordinarie bolagsstämma 2020.

Styrelsen

Bilaga 1 Kallelse till extra bolagsstämma

Bilaga 2 Årsredovisning 2018

Bilaga 3 Revisionsberättelse 2018

2020-02-14 10:26
Totalsumma:
    Till kassan