Kommuniké extra bolagsstämma

Vid extra bolagsstämman i Implementa Hebe AB, org nr 556581-9272, den 26 september 2017 fattades följande beslut:

Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antalet aktier.

Med anledning av att nedanstående beslutade nyemission ej ryms inom nuvarande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen beslutade stämman enhälligt om ändring av dessa gränser enligt följande:

Tidigare lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst femhundrafyratusen kronor (504 000) och högst två miljoner sextontusen (2 016 000) kronor. Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara åtta miljoner fyrahundratusen (8 400 000) samt högst trettiotre miljoner sexhundratusen (33 600 000).

Ny lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst en miljon fyrahundratretusenetthundranittiosex (1 403 196) kronor och högst fem miljoner sexhundratolvtusen sjuhundraåttiofem (5 612 785) kronor. Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara tjugotre miljoner trehundraåttiosextusensexhundrafem (23 386 605) aktier samt högst nittiotremiljonerfemhundrafyrtiosextusenfyrahundratjugo (93 546 420) aktier.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Stämman beslutade enhälligt godkänna styrelsens beslut 2018-01-26 om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna med godkännande av extra bolagsstämman i efterhand. Syftet med emissionen är att förstärka bolagets finansiella ställning inför en expansion av verksamheten. Emissionslikviden skall användas för att accelerera Bolagets marknads- och försäljningsaktiviteter, förstärkning av försäljningsstyrkan samt för upprättande av en buffert för att långsiktigt säkerställa Bolagets tillgång till rörelsekapital för en vidare expansion av verksamheten mot utveckling av produkter inom området förnyelsebar energi.

Mot bakgrund av ovanstående godkänner stämman styrelsens beslut:

att         öka bolagets aktiekapital med högst 4 209 588,90 kronor genom nyemission av högst 70 159 815 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0:06 kr per aktie);

att         för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:10 kronor;

att         emissionslikviden skall uppgå till högst 7 015 981,50 kronor;

att         emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie av serie A eller serie B skall berättiga till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av tre (3) nya aktier av serie B;

att         avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 2 mars 2018;

att         aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 12 mars 2018 till och med den 26 mars 2018, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att         teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;

att         handel med teckningsrätter skall äga rum inom perioden 12 mars till och med 22 mars 2018;

att         i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

att         teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 12 mars 2018 till och med den 26 mars 2018 på fastställt formulär;

att         betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 6 april 2018;

att         vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 30 000 aktier och därefter valfritt antal aktier;

att         handel med betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimsaktier ej skall ske;

att         de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår; samt

att         styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

Sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 28 februari 2018. Vid fulltecknad nyemission kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 61,6 % av röster och 75,0 % av kapital. Handel med teckningsrätter kommer att ske på handelsplatsen Nordic MTF. Det totala antalet aktier i bolaget före emissioner uppgår till 23 386 605 stycken, varav 2 731 269 aktier av serie A och 20 655 336 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 47 968 026 stycken.

Ytterligare information kommer att ges i det memorandum som bolaget kommer att publicera i samband med nyemissionen. Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB eller förvaltarregistrerat på avstämningsdagen den 2 mars 2018 kommer att få ett emissionsmemorandum tillsänt sig per post. Direktregistrerade aktieägare kommer även att få en förtryckt emissionsredovisning per post till den i Euroclear Sweden AB angivna adressen. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier erhåller teckningsinformation via sina respektive förvaltare.

Styrelsen

2018-02-27 12:53
Totalsumma:
    Till kassan