Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Implementa Hebe AB (publ), org. nr. 556581-9272, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 27 februari 2018 klockan 10.00, Odarslövsvägen 50, 224 82 Lund. Registrering börjar kl 9.45. Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 21 februari 2018, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast den 22 februari 2018 kl 12.00 under adressen ovan eller e-mail: info@implementa.se

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Godkännande av dagordning.
  4. Val av två justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Beslut om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antalet aktier.

Med anledning av att nedanstående beslutade nyemission ej ryms inom nuvarande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om ändring av dessa gränser enligt följande:

Tidigare lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst femhundrafyratusen kronor (504 000) och högst två miljoner sextontusen (2 016 000) kronor. Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara åtta miljoner fyrahundratusen (8 400 000) samt högst trettiotre miljoner sexhundratusen (33 600 000).

Förslag till ny lydelse:

Aktiekapitalet skall utgöra lägst en miljon fyrahundratretusen etthundranittiosex (1 403 196) kronor och högst fem miljoner sexhundratolvtusen sjuhundraåttiofem (5 612 785) kronor. Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara tjugotre miljoner trehundraåttiosextusen sexhundrafem (23 386 605) aktier samt högst nittiotremiljoner femhundrafyrtiosextusen fyrahundratjugo (93 546 420) aktier.

7.Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission.

Styrelsen har 2018-01-26 beslutat att öka bolagets aktiekapital genom nyemission med företrädesrätt för aktieägarna med godkännande av extra bolagsstämman i efterhand. Syftet med emissionen är att förstärka bolagets finansiella ställning inför en expansion av verksamheten. Emissionslikviden skall användas för att accelerera Bolagets marknads- och försäljningsaktiviteter, förstärkning av försäljningsstyrkan samt för upprättande av en buffert för att långsiktigt säkerställa Bolagets tillgång till rörelsekapital för en vidare expansion av verksamheten mot utveckling av produkter inom området förnyelsebar energi.

Mot bakgrund av ovanstående beslut anhåller styrelsen om extra bolagsstämmans godkännande i efterhand:

att          öka bolagets aktiekapital med högst 4 209 588,90 kronor genom nyemission av högst 70 159 815 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0:06 kr per aktie);

att          för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:10 kronor;

att          emissionslikviden skall uppgå till högst 7 015 981,50 kronor;

att          emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie av serie A eller serie B skall berättiga till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av tre (3) nya aktier av serie B;

att          avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara den 2 mars 2018;

att          aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 12 mars 2018 till och med den 26 mars 2018, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att          teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning;

att          handel med teckningsrätter skall äga rum inom perioden 12 mars till och med 22 mars 2018;

att          i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt kunna äga rum inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4;

att          teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 12 mars 2018 till och med den 26 mars 2018 på fastställt formulär;

att          betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 6 april 2018;

att          vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 30 000 aktier;

att          handel med betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimsaktier ej skall ske;

att          de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår; samt

att          styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB).

8. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

9. Stämmans avslutande.

 

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 2 731 269 aktier av serie A och 20 655 336 aktier av serie B, vars röstvärde är 10 respektive 1 röster vardera. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 47 968 026 stycken. Alla aktier i Implementa Hebe AB har oavsett röstslag samma rätt till utdelning av Implementa Hebe ABs kapital och tillgångar.

 

Handlingar 

Handlingar enligt 4 kap 4§ ABL kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på dess websida www.implementa.se senast tisdagen 6 februari 2018.

 

Styrelsen

2018-01-29 16:22
Totalsumma:
    Till kassan