Implementa Sol AB – Kommuniké bolagsstämma 2019

Vid bolagsstämman i Implementa Sol AB, org nr 556581-9272, den 29 mars 2019 fattades följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition                                

Resultat- och balansräkningar för bolaget samt föreslagen resultatdisposition för 2018 fastställdes.

Beslut om ansvarsfrihet                                                                                                              

Ansvarsfrihet beviljades styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslut om antalet ledamöter

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Stämman beslutade att ingen utdelning skall ske för räkenskapsåret 2018.

Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Stämman beslutade att arvode om totalt 30 000 kronor att fördelas enligt följande: ordföranden skall erhålla 10 000 kronor och övriga ledamöter - som inte är anställda i Implementa Sol AB - skall erhålla 10 000 kronor. Ledamöter som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete efter beslut av styrelsen. Beloppet för detta arbete uppgår till max 1 300 kronor per timme om ledamoten fakturerar Bolaget eller med motsvarande totala belopp om ersättningen ska utges till ledamoten personligen. Förutsättningen för att sådan ersättning ska utbetalas är att en enig styrelse inkluderandes VD i förväg har godkänt uppdraget. Revisors arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor                                                                                        

Stämman beslutade att omvälja Arne Jakobsson, Margareta Krook, Gert Thell samt Helene Vester som styrelseledamöter fram till bolagsstämma 2020. Stämman beslutade välja Arne Jakobsson till ordförande för styrelsen. Val av revisor var inte aktuellt.

Beslut om valberedning

Styrelsens ordförande skall årligen under fjärde kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av 3 ledamöter utsedda av bolagets två största ägare eller ägargrupperingar per den 30 september samt den störste aktieägare eller ägargruppering som är oberoende av ovan nämnda ägare/ägargrupperingar. Om någon av dessa aktieägare eller ägargrupperingar skulle välja att avstå från rätten att utse en ledamot - eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört - skall rätten övergå till den aktieägare som efter dessa aktieägare har det största aktieinnehavet.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen, men både styrelseordförande och VD föreslås adjungeras in till valberedningens möte för att informera om styrelsearbetet och företaget.

Sammansättningen av valberedningen skall meddelas så att den utan onödigt dröjsmål kan offentliggöras av bolaget. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande och utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

Valberedning uppdras att uppdatera och bättre anpassa riktlinjerna för denna punkt till att kunna hantera även ett bolag av större omfattning.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare                                     

Stämman beslutade godkänna styrelsens framlagda förslag. 

Beslut om optionsprogram för anställda

Stämman godkände styrelsens beslut om ett optionsprogram för nyckelkompetenser i Bolaget med följande huvudsakliga villkor:

Nyckelperson undantaget Bolagets VD har erbjudits att förvärva teckningsoptioner genom en riktad nyemission. Antalet teckningsoptioner uppgår till sammanlagt högst 100 000 st. Optionsinnehavaren har genom styrelsens beslut om tilldelning, tilldelats totalt 100 000 optioner. Optionsinnehavaren äger rätt att, enligt dessa villkor, från Bolaget förvärva en (1) aktie av serie B per varje sådan option. Teckningsoptioner kan utnyttjas 1 maj 2020 till och med den 31 december 2021. Lösenpriset är beräknat på en snittkurs av B-aktien enligt Nordic MTF på de sista 10 handelsdagarna innan bolagsstämman 29 mars 2019, inklusive stämmodagen med ett påslag om 40 %.

Beslut om bemyndigande                                                           

Stämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen för Implementa Sol AB (publ) att, under tiden fram till nästa bolagsstämma, besluta:

att bolagets aktiekapital skall ökas med högst 2 400 000 kronor genom nyemission av högst 40 000 000 aktier av serie B;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna oavsett aktieslag;

att betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant;

att emission får ske vid ett eller flera tillfällen;

att styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen; samt

att själv eller genom annan vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Syftet med bemyndigandet är att ge bolaget möjlighet att förstärka bolagets finansiella ställning inför en expansion av verksamheten samt för uppbyggnad av en buffert för att långsiktigt säkerställa bolagets tillgång till rörelsekapital för en vidare expansion av verksamheten

Styrelsen

2019-03-29 13:53
Totalsumma:
    Till kassan