Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

  • Nettoomsättningen för Q1 2018 uppgick till 389 tkr (325 tkr) där solenergiprodukterna stod för 99 % (83 %) av nettoomsättningen.
  • Resultatet för Q1 2018 uppgick till -252 tkr (-348 tkr).
  • Bolaget genomförde nyemission med företräde för aktieägarna 12-26 mars 2018. Emissionen tillförde bolaget 2,33 tkr före emissionskostnader som beräknas uppgå till ca 250 tkr.
  • Kassan uppgick vid periodens slut till 2 549 tkr (1 114 tkr).
  • Bolaget har kallat till bolagsstämma den 27 april 2018.
  • Styrelsen har föreslagit bolagsstämman att byta namn på Bolaget till Implementa Sol AB.
  • Årsredovisning för 2017 publicerades 6 april 2018.
  • Efter periodens utgång har en certifierad erfaren säljare inom solenergi heltidsanställts.

VD HAR ORDET

 

Resultatförbättring och utökning av säljstyrkan

Resultatet för Q1 2018 uppgick till -252 tkr (-348 tkr) och en nettoomsättning på 389 tkr (325 tkr). Resultatförbättringen är en följd av ökad försäljning där solenergiprodukterna står för 99 % (83 %) av nettoomsättningen. Under Q1 2018 har nyemission genomförts 12-26 mars, vilket tillförde kassan 2,3 Mkr före emissionskostnader. Syftet med nyemissionen är att skapa resurser för att accelerera marknads- och försäljningsaktiviteterna. Som ett led i detta har en certifierad säljare med gedigen erfarenhet av försäljning och installation av solenergianläggningar heltidsanställts. Säljaren har framgångsrikt arbetat med försäljning av solenergianläggningar till privat-, lantbruks- och industriella kunder sedan 2014 och kommer att agera på den skånska marknaden för Implementas räkning fr o m mitten av Q2 2018.

 

Från Q4 2017 deltar vi i fler och större anläggningsofferter

Under 2017 har solcellsmarknaden expanderat och intresset för solenergi har på allvar väckts på den svenska marknaden. Denna stora ökning av intresset innebär att Implementa i nuläget fokuserar sina installationer av nyckelfärdiga solenergisystem till privat- och företagskunder till den lokala marknaden inom Skåne. De under 2017 frigjorda resurserna har gjort det möjligt att under Q4 2017 delta i fler offerter och anbudsgivningar för större anläggningar inom lantbruk och industri än tidigare. Ledtiderna från offert till investeringsbeslut samt efterföljande installation är relativt långa och aktiviteterna förväntas kunna visa resultat tidigast under Q2-Q3 2018. Regeringens beslut att höja bidragsnivån från 20 % till 30 % för privatpersoner fr o m 1 januari 2018 har gjort att många väntat med investeringsbeslutet. Mycket talar för att marknaden för solcellsanläggningar står inför en fortsatt positiv utveckling.

 

Mot egna produkter inom förnyelsebar energi

Bolaget har tillgång till ett gediget kunnande och ett sortiment av högkvalitativa paneler, både kiselkristallina och tunnfilmspaneler, samt övriga komponenter för att kunna tillgodose varje kunds behov. Huvudfokus i bolagets verksamhet ligger på försäljning av dessa produkter. Visionen är att förutom att erbjuda solcellspaneler och tillhörande komponenter som växelriktare, montageställning etc, kunna utvidga sortimentet med egna innovativa produkter inom området förnyelsebar energi. I dagsläget pågår arbete med att egenutveckla en sådan produkt.

 

Solenergi – en god investering för våra kunder med årlig avkastning på 10 %

Livslängden för en solenergianläggning är i dagsläget minst 30 år och ger en årlig avkastning på runt 10 % på investerat belopp. Stödnivåerna för bidrag är 30 % för företag och från den 1 januari 2018 30 % även för privatpersoner på hela investeringsbeloppet, dvs både material och arbete. Beslutet förväntas ge positiva effekter i form av kortare ledtider från offertförfrågan till beslut hos kunden, vilket resulterar i en snabbare försäljningsprocess. I början av 2017 har även statligt bidrag utgått med 60 % för privatpersoner och 30 % för företag för batterier som ansluts till nätanslutna solenergianläggningar. Tydlighet i regler och långsiktiga beslut från staten gör det enklare och att fler vågar satsa på solenergi. Mycket riktigt har vi också observerat en ökning av intresseanmälningar under Q1 2018. Ökningen i intresseanmälningar har resulterat i ett ökat antal ordrar. Implementa avser genom de erhållna resurserna i nyemissionen prioritera utvidgning och förstärkning av försäljningsresurserna och har heltidsanställt en säljare för att möta det ökande intresset.

 

Jag tackar aktieägare och övriga intressenter för ert finansiella stöd utan vilket Implementa inte hade kunnat utvecklas.

 

Lund i april 2018                           

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Hebe AB

Hela rapporten kan laddas ner här

2018-04-23 10:01
Totalsumma:
    Till kassan