Bokslutskommuniké Q4 2017

  • Nettoomsättningen för 2017 uppgick till 951 tkr (1 486 tkr), varav Q4 utgör 123 tkr (590 tkr).

 

  • Resultatet för 2017 uppgick till -1 698 tkr (-1 589 tkr), där nedskrivningar av lager utgör -82 tkr. Resultatet för Q4 utgör -548 tkr (-253 tkr)

 

  • Bolaget har under perioden erhållit godkännande som certifierad solelinstallatör

 

  • Bolaget har under perioden genomfört nyemission med företräde för aktieägarna, vilket förstärkte kassan med 1,3 Mkr före emissionskostnader på 250 tkr.

 

  • Bolaget har efter periodens utgång kallat till extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företräde för aktieägarna i efterhand.

VD HAR ORDET

 

Webshop och certifiering

Under 2017 har ytterligare steg tagits för att nå Implementas målsättningar. Under Q2 2017 lanserades en ny hemsida med en efterfrågad webshop där solenergiprodukter för t ex husvagnar och stugor enkelt kan beställas - www.implementa.se. Implementa har också certifierats som solcellsinstallatör under oktober 2017, vilket ger bolaget en kvalitetsstämpel och därmed en konkurrensfördel i den växande solenergibranschen. Under 2017 avslutades även konsultverksamheten, vilket medfört minskade intäkter, men också frigjort resurser som nu helt kan koncentreras på försäljning och utvecklingen av produkter inom förnyelsebar energi. Dessa viktiga steg har inte hunnit göra signifikanta avtryck i resultat och nettoomsättning ännu. Resultatet för 2017 uppgick till -1 698 tkr (-1 589 tkr), varav Q4 utgjorde -548 tkr (-253 tkr), och en nettoomsättning på 951 tkr (1 486 tkr), varav Q4 utgjorde 123 tkr (590 tkr). Under året har nedskrivningar av lager för laboratorieprodukter påverkat resultatet med -82 tkr.

 

Från Q4 2017 deltar vi i fler och större anläggningsofferter

Under 2017 har solcellsmarknaden expanderat och intresset för solenergi har på allvar väckts på den svenska marknaden. Denna stora ökning av intresset innebär att Implementa i nuläget fokuserar sina installationer av nyckelfärdiga solenergisystem till privat- och företagskunder till den lokala marknaden inom Skåne. De under 2017 frigjorda resurserna har gjort det möjligt att under Q4 2017 delta i fler offerter och anbudsgivningar för större anläggningar inom lantbruk och industri än tidigare. Ledtiderna från offert till investeringsbeslut samt efterföljande installation är relativt långa och aktiviteterna förväntas kunna visa resultat tidigast under Q2-Q3 2018. Regeringens beslut att höja bidragsnivån från 20 % till 30 % för privatpersoner fr o m 1 januari 2018 har gjort att många väntat med investeringsbeslutet. Mycket talar för att marknaden för solcellsanläggningar står inför en fortsatt positiv utveckling.

 

Mot egna produkter inom förnyelsebar energi

Bolaget har tillgång till ett gediget kunnande och ett sortiment av högkvalitativa paneler, både kiselkristallina och tunnfilmspaneler, samt övriga komponenter för att kunna tillgodose varje kunds behov. Huvudfokus i bolagets verksamhet ligger på försäljning av dessa produkter. Visionen är att förutom att erbjuda solcellspaneler och tillhörande komponenter som växelriktare, montageställning etc, kunna utvidga sortimentet med egna innovativa produkter inom området förnyelsebar energi. I dagsläget pågår arbete med att egenutveckla en sådan produkt.

 

Solenergi – en god investering för våra kunder med årlig avkastning på 10 %

Livslängden för en solenergianläggning är i dagsläget minst 30 år och ger en årlig avkastning på runt 10 % på investerat belopp. Stödnivåerna för bidrag är 30 % för företag och från den 1 januari 2018 30 % även för privatpersoner på hela investeringsbeloppet, dvs både material och arbete. Beslutet förväntas ge positiva effekter i form av kortare ledtider från offertförfrågan till beslut hos kunden, vilket resulterar i en snabbare försäljningsprocess. I början av 2017 har även statligt bidrag utgått med 60 % för privatpersoner och 30 % för företag för batterier som ansluts till nätanslutna solenergianläggningar. Tydlighet i regler och långsiktiga beslut från staten gör det enklare och att fler vågar satsa på solenergi. Mycket riktigt har vi också observerat en ökning av intresseanmälningar under senare delen av 2017. Ökningen i intresseanmälningar förväntas resultera i ett ökat antal ordrar. Implementa avser genom den i januari 2018 beslutade nyemissionen prioritera utvidgning och förstärkning av försäljningsresurserna för att möta det ökande intresset.

 

Jag vill slutligen tacka aktieägare och övriga intressenter för ert finansiella stöd utan vilket Implementa inte hade kunnat utvecklas.

 

Lund i februari 2018                    

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Hebe AB

Hela rapporten kan laddas ner här

2018-02-09 10:02
Totalsumma:
    Till kassan