Bokslutskommuniké Q4 2016

1 januari - 31 december 2016

  • Nettoomsättningen för 2016 uppgick till 1 486 tkr (1 321 tkr), varav Q4 utgör 590 tkr (82 tkr). Ökningen är en följd av en ökad försäljning av främst solcellsrelaterade produkter som utgör 82 % (59 %) av intäkterna
  • Resultatet för 2016 uppgick till -1 589 tkr (-1 584 tkr), där nedskrivningar av äldre patent utgör -280 tkr. Resultatet för Q4 utgör -253 tkr (-630 tkr)
  • Bolagets kassa uppgick per 2016-12-31 till 673 tkr (1 772 tkr)
  • Bolaget har efter periodens utgång initierat skapandet av en ny hemsida inkluderande webshop för solcellsprodukter. 

VD HAR ORDET

Under 2016 har ytterligare steg tagits för att nå Implementas målsättningar. Resultatet för 2016 uppgick till - 1 589 tkr ( - 1 584 tkr), varav Q4 utgjorde -253 tkr ( - 630 tkr), och en nettoomsättning på 1 486 tkr (1 321 tkr), varav Q4 utgjorde 590 tkr (82 tkr). Under året har nedskrivningar av äldre patent påverkat resultatet med -280 tkr. Nettoomsättningen 2016 ökade med 13 % jämfört med föregående år och andelen solcellsrelaterade produkter har även den ökat och utgör 82 % (59 %) av nettoomsättningen under 2016.

Implementa har som målsättning att inom fem år ha minst 10 % av den svenska solcellsmarknaden för nätanslutna system. Implementas ambition är att successivt utöka försäljningen av nätanslutna system till att gälla en större geografisk andel av Sverige. Detta sker redan för produkterna för icke nätanslutna system (husbil, stuga, båt etc.). Visionen är att förutom att erbjuda reguljära energiprodukter, som t ex solcellspaneler, i en framtid även kunna utvidga sortimentet med innovativa produkter inom området förnyelsebar energi.

 

Verksamheten  

Bolaget erbjuder sedan augusti 2013 CE-märkta solcellspaneler och tillhörande kringutrustning från välrenommerade leverantörer med lång erfarenhet i branschen till både privat- och företagskunder. Sedan årsskiftet 2014/2015 är Implementa även återförsäljare av högkvalitativa tunnfilmssolpaneler från Futura Energi www.futuraenergi.se . Under Q2 2015 har den första tunnfilmsanläggningen på 20 kW installerats och driftsatts och fler har följt under 2015 och 2016. Implementa kan även inom Skåne genom samarbetspartner erbjuda montering och installation av system till både privat- och företagskunder som önskar koppla in systemen till det befintliga elnätet. Mer information om produkterna finns på vår hemsida www.implementa.se .  

 

Marknadsutveckling  

Bolaget är sedan hösten 2015 medlem i branschorganisationen Svensk Solenergi www.svensksolenergi.se samt sedan 2014 Solar Region Skåne www.solarregion.se . Mycket talar för att marknaden för solcellsanläggningar står inför en fortsatt mycket positiv utveckling. Enligt en rapport från Energimyndigheten utkommen under september 2016* växte d en svenska solcellsmarknaden under 2015 med 47,4 MW, varav Skåne 13,4 MW. Den totala installerade solcellseffekten i Sverige ökade med 60 procent, från 79,4 MW i slutet av 2014 till 126,8 MW i slutet av 2015. Den största procentuella ökningen skedde inom segmentet villa- och småhustak. Under 2015 växte elnätsansluten solenergi i Skåne med 57 % till 948 anläggningar enligt Solar Region Skånes årliga kartläggning publicerad 2016-03-23.  

 

Positiva nyheter för svensk solenergi

Den 29 september 2016 beslutade regeringen att flytta fram sista datum för att slutföra stödberättigande åtgärder till solcellsinstallationer från den 31 december 2016 till den 31 december 2019 i förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller. Det nya datumet överensstämmer med den beslutade budgeten på 1,395 miljarder till investeringsstöd för solceller under åren 2016-2019. Stödnivåerna för bidrag är 30 % för företag och 20 % för privatpersoner på hela investeringsbeloppet, dvs både material och arbete. Nyligen har även statligt bidrag utgått med 60 % för privatpersoner och 30 % för företag för batterier som ansluts till nätanslutna solenergianläggningar. Livslängden för en solenergianläggning är i dagsläget ca 30 år och återbetalningstiden för en genomsnittlig anläggning ca 10 år. Tydlighet i regler och långsiktiga beslut från staten gör det enklare att beräkna återbetalningstiden för en solenergianläggning och att fler vågar satsa på solenergi. Den stora ökningen i intresseanmälningar som vi har sett under 2016 indikerar detta.

 

Ökade marknadssatsningar - Webshop

Implementa avser öka marknads- och försäljningstakten under 2017 och har som ett led i detta nyligen initierat skapandet av en ny hemsida med en efterlängtad webshop där solenergiprodukter enkelt kan beställas. Den nya hemsidan beräknas lanseras under Q1 2017. Implementa avser under 2017 öka marknadsinsatserna till att även gälla större enheter som lantbruk och industri.

Jag vill slutligen tacka alla aktieägare för ert stöd utan vilket Implementa inte hade kunnat genomföra sina planer.  

Lund i januari 2017                       

Margareta Krook, Tekn. Dr.

VD Implementa Hebe AB

* Den ideella föreningen Solar Region Skåne startades upp 2007 som ett samarbete mellan Malmö stad, Energikontoret Skåne och Lunds tekniska högskola. Föreningen verkar för en ökad användning av solenergi i Skåne och har som mål att regionen ska bli ledande i Norden när det gäller solenergi. Implementa Hebe AB är sedan augusti 2014 medlemmar i Solar Region Skåne www.solarregion.se .

 

Hela rapporten kan laddas ner här

 

Implementa Hebe AB,

Odarslövsvägen 50, 224 82 LUND

Tel: 0732-06 45 00, fax: 046-12 37 60

web: www.implementa.se

e-post: info@implementa.se

VD och kontaktperson: Dr Margareta Krook

Styrelseordförande: Margareta Kriz

2017-01-27 10:31
Totalsumma:
    Till kassan