Beslut om nyemission

Årsstämman den 29 april 2016 gav styrelsen bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om  nyemission fram till årsstämma 2017.  Styrelsen har med stöd av ovan nämnda bemyndigande fattat beslut om att öka bolagets aktiekapital genom  nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med emissionen är att förstärka bolagets finansiella  ställning inför en expansion av verksamheten. Emissionslikviden skall användas för att accelerera Bolagets  marknads‐ och försäljningsaktiviteter samt för upprättande av en buffert för att långsiktigt säkerställa  Bolagets tillgång till rörelsekapital för en vidare expansion av verksamheten.   Mot bakgrund av ovanstående beslutar styrelsen: 

att   öka bolagets aktiekapital med högst 294 586,44 kronor genom nyemission av högst 4 909 774 aktier  av serie B (med ett kvotvärde på 0,06 kr per aktie);  

att   för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:50 kronor; 

att  emissionslikviden skall uppgå till högst 2 454 887 kronor; 

att   emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie av serie A eller  serie B skall berättiga till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2)  nya aktier av serie B; 

att   avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt  teckna nya aktier skall vara den 24 februari 2017;  

att   aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 6 mars 2017 till och med den 20 mars  2017, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist; 

att   teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning; 

att   handel med teckningsrätter skall äga rum inom perioden 6 mars 2017 till och med 16 mars 2017; 

att   i den utsträckning inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt skall teckning utan företrädesrätt  kunna äga rum för aktieägarna inom ramen för emissionens högsta belopp, varvid tilldelning vid  överteckning skall ske i enlighet med bolagsordningens paragraf 4; 

att   teckning utan företrädesrätt skall ske under tiden från och med den 6 mars 2017 till och med den 20  mars 2017 på fastställt formulär; 

att   betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant. Likviddag är 30 mars  2017; 

att  vid teckning utan företrädesrätt skall poststorleken vara 10 000 aktier; 

att   utgivande av betalda tecknade aktier (BTA), även kallade interimsaktier skall ske; 

att   de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med för innevarande  räkenskapsår; samt 

att  styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan  komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB  (tidigare VPC AB). 

Sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 22 februari 2017. Vid fulltecknad nyemission kommer de  nyemitterade aktierna att  utgöra  10,5 % av  röster  och  22,2 % av kapital. Handel med  teckningsrätter  och  betalda  tecknade aktier kommer att  ske  på handelsplatsen Nordic MTF. Det  totala antalet aktier i  bolaget  före emissioner  uppgår  till 17 184  211  stycken,  varav  2 731 269 aktier av  serie  A  och  14 452 942 aktier av  serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 41 765 632 stycken.

Ytterligare information kommer att ges i det memorandum som bolaget kommer att publicera i samband  med nyemissionen. Samtliga aktieägare vars innehav är direktregistrerat i Euroclear Sweden AB eller  förvaltarregistrerat på avstämningsdagen den 24 februari 2017 kommer att få ett emissionsmemorandum  tillsänt sig per post. Direktregistrerade aktieägare kommer även att få en förtryckt emissionsredovisning per  post till den i Euroclear Sweden AB (VPC) angivna adressen. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier  erhåller teckningsinformation via sina respektive förvaltare.  

Styrelsen

2017-02-08 11:06
Totalsumma:
    Till kassan