Beslut om nyemission enligt optionsavtal för nyckelperson

Behörig nyckelperson har inkommit med önskan att utnyttja samtliga 100 000 optioner för teckning av motsvarande antal aktier av serie B i Implementa Sol AB i det optionsprogram för nyckelpersoner som bolagsstämman 29 mars 2019 beslutade om*.

 

Styrelsen beslutar enligt bemyndigande givet på bolagsstämma 27 mars 2020:

att      öka bolagets aktiekapital med 6 000 kronor genom nyemission av 100 000 aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0:06 kr per aktie) till behörig nyckelperson;

 

att      för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas 0:119 kronor;

 

att      avstämningsdag för fastställande av behörig nyckelperson att teckna dessa nya aktier skall vara 22 juni 2020;

 

att      aktieteckning skall äga rum under tiden från och med den 23 juni 2020 till och med den 30 juni 2020;

att      teckning av aktier skall ske genom kontant betalning, likviddag är 30 juni 2020;

 

att      de nyemitterade aktierna skall medföra rätt till utdelning från och med innevarande räkenskapsår; samt

 

att      styrelsen, eller den styrelsen utser, skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar som kan komma att erfordras i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

 

 

Styrelsen

 

*Bolagsstämman 2019-03-29 godkände styrelsens beslut om ett optionsprogram för nyckelkompetenser i Bolaget med följande huvudsakliga villkor:

Nyckelperson undantaget Bolagets VD har erbjudits att förvärva teckningsoptioner genom en riktad nyemission. Antalet teckningsoptioner uppgår till sammanlagt högst 100 000 st. Optionsinnehavaren har genom styrelsens beslut om tilldelning, tilldelats totalt 100 000 optioner. Optionsinnehavaren äger rätt att, enligt dessa villkor, från Bolaget förvärva en (1) aktie av serie B per varje sådan option. Teckningsoptioner kan utnyttjas 1 maj 2020 till och med den 31 december 2021. Lösenpriset är beräknat på en snittkurs av B-aktien enligt NGM Nordic SME (tidigare NGM Nordic MTF) på de sista 10 handelsdagarna innan bolagsstämman 29 mars 2019, inklusive stämmodagen med ett påslag om 40 %. Lösenpriset har beräknats till 0,119 kr per aktie av serie B.

2020-06-15 13:37
Totalsumma:
    Till kassan