Valberedning

 

Styrelsens ordförande skall årligen under tredje kvartalet sammankalla en valberedning som skall bestå av en representant vardera för två av bolagets största ägare eller ägargrupperingar per den 31 augusti och den störste aktieägare eller aktieägargruppering som är oberoende av ovan nämnda huvudägare. Om någon av dessa aktieägare eller aktieägargrupperingar skulle välja att avstå från rätten att utse en representant eller om någon ledamot skulle lämna valberedningen innan dess arbete är slutfört skall rätten övergå till den aktieägare eller aktieägargruppering som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall inte vara valberedningens ordförande. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av valberedningen. Valberedningens sammansättning skall meddelas bolaget i sådan tid att den kan offentliggöras senast sex månader före bolagsstämman. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Valberedningen skall utföra de uppgifter som från tid till annan följer av Svensk kod för bolagsstyrning.

 

Valberedningen kan nås via info@implementa.se

 

Valberedningsprotokoll bolagsstämma 2019

Valberedningsprotokoll bolagsstämma 2018