Aktiekapital

Aktiekapitalet i Implementa Sol AB var 31 mars 2020, 2 798 983,06 SEK. Aktiekapitalet är uppdelat på 2 564 067 aktier av serie A och 44 085 651 aktier av serie B, som har 10 respektive 1 röster vardera. Alla aktier har samma rätt till utdelning av Implementa Sol ABs kapital och tillgångar. Nedanstående tabell visar aktiekapitalets utveckling.