Bolagsordning

   

Org nr 556581-9272

Antagen 2020-03-06

§1 Firma

Bolagets firma är Implementa Sol AB (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Staffanstorps kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva kommersialisering av högteknologiska produkter och metoder inom förnyelsebar energi, medicinsk teknik och bioteknologi samt därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktier och Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst en miljonfyrahundratretusen etthundranittiosex (1 403 196) kronor och högst femmiljoner sexhundratolvtusensjuhundraåttiofyra (5 612 784) kronor. Antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget kan lägst vara tjugotre miljonertrehundraåttiosextusen sexhundrafem (23 386 605) aktier samt högst nittiotremiljonerfemhundrafyrtiosextusen fyrahundratjugo (93 546 420) aktier.  Aktier av två slag skall kunna utges, A-aktier vilka medför 10 (tio) röster och B-aktier vilka medför 1 (en) röst. Alla aktier oavsett serie har samma rätt till andel av bolagets tillgångar och vinst. A-aktier kan utges till ett antal motsvarande högst det totala antalet aktier i bolaget och B-aktier kan utges till ett antal motsvarande högst det totala antalet aktier i bolaget. På en till styrelsen riktad skriftlig begäran av aktieägare skall en aktie av serie A kunna omvandlas till aktie av serie B.

Beslutar bolaget att öka aktiekapitalet genom kontantemission eller kvittningsemission skall gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag. Aktier som inte har tecknats enligt denna företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare. Om inte hela antalet aktier som tecknats på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger. I den mån detta inte kan ske skall lottning tillämpas.

I det fall bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut fler aktier endast av serie A eller serie B skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företräde att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som här föreskrivs om aktieägares företrädesrätt vid emission av aktier skall äga motsvarande tillämpning om bolaget beslutar att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler. Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från tidigare företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Det ovan sagda skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§5 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre (3) och högst fem (5)

ledamöter, med lägst noll (0) och högst två (2) suppleanter. Styrelsen väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

   

§6 Revisor

En (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan suppleant, för granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma för tiden intill slutet av fjärde årsstämman efter revisorsvalet.

§7 Kallelse

Kallelse till samtliga bolagsstämmor skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till årsstämma eller extra bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri. Förslag till dagordning och det huvudsakliga innehållet i framlagda förslag skall redovisas i kallelsen.

Kallelse och andra meddelanden till aktieägarna kan även ske per post, kungörelse i en i Skåne län dagligen utkommande tidning. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma skall anmäla sig hos bolaget senast 12:00 den dag som angetts i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och får ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§8 Årsstämma

På årsstämman skall följande ärenden förekomma

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller flera justeringsmän.
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 7. Beslut:
 8. a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 9. b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. c) om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställandedirektör.
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
 12. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, val av revisor och eventuella revisorssuppleanter.
 13. Annat ärende, som uppkommer på stämman enligt

aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§9 Röstberättigande

Vid årsstämma samt extra bolagsstämma äger envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet.

§10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

§11 Behörighet

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Totalsumma:
  Till kassan